ALGEMENE VOORWAARDEN van Co Sein


1. Inleiding
Co Sein is een eenmanszaak, gevestigd te Ruinen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04069300. De wederpartij is een natuurlijke- of rechtspersoon die in contact staat met Co Sein over leveringen of diensten van Co Sein,

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten met de wederpartij met betrekking tot de door Co Sein geleverde producten en diensten.

3. Offertes / orders / opdrachten
Alle door Co Sein gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand, wanneer Co Sein binnen 30 dagen na uitbrengen van een offerte een door de wederpartij getekend exemplaar heeft ontvangen. Wanneer de wederpartij aanvullingen of wijzigingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de prijs, de betaling, uitvoering en aantallen van het product) heeft aangebracht, komt geen overeenkomst tot stand. Door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij verklaart wederpartij akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Door ondertekening van de overeenkomst doet wederpartij afstand van voor zijn onderneming geldende algemene voorwaarden. Een overeenkomt komt eveneens tot stand als Co Sein aan de uitvoering ervan begint.

4. Prijzen
De prijzen zijn franco huis en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De prijzen zoals vermeld in de offerte blijven van kracht gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien en voorzover een toeleverancier van Co Sein voorafgaand aan een levering de inkoopprijs kan verhogen is Co Sein gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan de wederpartij. Bij extreme prijsstijging kan Co Sein beslissen de overeenkomst met haar toeleverancier te ontbinden en derhalve eveneens met de wederpartij.

5. Betaling
Betaling dient te geschieden netto binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in de overeenkomst anders is vastgelegd.. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, nadat het gehele bedrag vermeld op de factuur is bijgeschreven op de rekening van Co Sein. Voor niet volledige betalingen of betaling in termijnen is schriftelijk toestemming van Co Sein vereist. Komt de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na, dan is Co Sein gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten, of geleverde zaken terug te vorderen. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald is, is de wederpartij de wettelijke rente van artikel 6:119a BW verschuldigd over het openstaande bedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden. Alle uit de incasso van de hoofdsom en van de rente en kosten voortkomende kosten komen voor rekening van de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist zal zijn. Dit geldt ook voor de kosten van door Co Sein hiervoor ingeschakelde derden. Het is de wederpartij nimmer toegestaan haar rechten uit een overeenkomst met Co Sein over te dragen of te verpanden aan derden, tenzij Co Sein daarin uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt.

6. Zekerheid
Co Sein is gerechtigd van de wederpartij te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de door Co Sein verlangde zekerheid niet wordt verkregen, kan zij de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. Eventuele hieruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de wederpartij.

7. Levering
Co Sein levert de producten naar beste inzicht en vermogen en op het overeengekomen tijdstip af. Wanneer invloeden van buitenaf levering op de afgesproken datum onmogelijk maken, zal Co Sein alsnog zo spoedig mogelijk leveren. Overschrijding van overeengekomen levertijden geeft de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of op vergoeding van door wederpartij of door derden daardoor geleden schade.
Co Sein behoudt zich steeds het recht voor om in gedeelten te leveren. De producten zijn vanaf het moment van levering voor risico van de wederpartij. Wederpartij dient direct bij aflevering de producten te controleren op gebreken en op beschadigingen. Reclames dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na aflevering te worden geuit.

8. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Co Sein geleverde producten blijven haar eigendom totdat wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met Co Sein is nagekomen. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Co Sein heeft tevens het recht om te allen tijde haar zaken terug te nemen, waar deze zich ook mogen bevinden en aan de wederpartij de hieruit voortvloeiende kosten door te berekenen. De wederpartij is verplicht, de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen schade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen op eerste aanzegging aan Co Sein ter inzage te geven. Hieruit voortvloeiende door de wederpartij gemaakte kosten kunnen niet aan Co Sein in rekening worden gebracht.

9. Aansprakelijkheid
Co Sein is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de wederpartij of van derden veroorzaakt door de door Co Sein geleverde producten of verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Co Sein hanteert voor aan haar toegeleverde producten de door de toeleverancier opgegeven garantietermijn en zal zich naar vermogen inspannen om de toeleverancier zijn verplichtingen terzake te doen nakomen. De garantieverplichting van Co Sein vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen aanbrengt in of reparaties verricht aan geleverde producten of die door derden laat verrichten. De wederpartij vrijwaart Co Sein voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Co Sein mochten doen gelden. Co Sein is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade die ontstaat door onjuiste opgave van gegevens door wederpartij.

10. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Co Sein die van dien aard is dat nakomen van de overeenkomst in redelijkheid niet van Co Sein kan worden gevergd. Onder overmacht wordt daarbij mede verstaan weersomstandigheden, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, rampen, epidemieën, staat van beleg, oorlog, overheidsingrijpen. Indien Co Sein door overmacht de overeenkomst niet kan nakomen, heeft Co Sein het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze. De wederpartij kan ingeval van overmacht Co Sein niet tot schadevergoeding aanspreken.

11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Co Sein is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Geschillen
Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit de door Co Sein aangegane overeenkomsten en door Co Sein verrichte werkzaamheden en leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen.


versie maart 2004